Sıkça Sorulan Sorular

Hususi damgalı pasaport alabilecek firma listesi Ticaret Bakanlığınca belirlenmiştir.
Son üç takvim yılı itibariyle, ilgili her takvim yılında ihracat yapmak şartıyla, yıllık ortalama 2. Sorunun cevabında belirtilen tutarda ihracat yapan firmaların yetkililerine, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayıl Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile; Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma,suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamaları kaydıyla, 2 yıl süre ile hususi damgalı pasaport verilebilir.
Son üç takvim yılı itibariyle, yıllık ortalama ihracatı,
 • 500 Bin ABD doları ile -10 milyon ABD doları arasında (10 milyon dolar dahil) olan firmalara 1, (Toplam İhracatın 1,5 Milyon ABD Doları ile 30 Milyon ABD Doları arasında olmalı)
 • 10 milyon dolar üzeriyle 25 milyon dolar arasında olan firmalara 2, (Toplam İhracatın 30,01 Milyon ABD Doları ile 75 Milyon ABD Doları arasında olmalı)
 • 25 milyon dolar üzeriyle 50 milyon dolar arasında olan firmalara 3, (Toplam İhracatın 75,01 Milyon ABD Doları ile 150 Milyon ABD Doları arasında olmalı)
 • 50 milyon dolar üzeriyle 100 milyon dolar arasındaki firmalar 4, (Toplam İhracatın 150,01 Milyon ABD Doları ile 300 Milyon ABD Doları arasında olmalı)
 • 100 milyon dolar üzerinde ihracatı olan firmalara ise 5 (Toplam İhracatın 300,01 Milyon ABD Dolarının üzerinde olmalı)
pasaport alma hakkı tanınmıştır.
Hususi damgalı pasaport 2 yıl süre ile geçerli olacaktır
İhracat yapan firmaların sahipleri, ortakları veya çalışanlarına hususi damgalı pasaport verilebilir. Firmanın sahip veya ortaklarının bir tüzel kişi olması halinde bu tüzelkişiliğin sahipler, ortakları veya çalışanlarına da hususi damgalı pasaport verilebilir.
 • Ticaret Bakanlığı (https://pasaport.ekonomi.gov.tr/basvuru.pdf) adresinde bulunan yeşil pasaport formunun çıktısı alınarak eksiksiz olarak doldurulur.
 • Form firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından imzalanarak firmanın üyesi olduğu İhracatçı Birliğine sunulur.
 • İhracatçı Birliği Formdaki tüm bilgilerin doğruluğunu kontrol ettikten sonra imzalayarak formu ve Ticaret Bakanlığı Bölge Müdürlüğü’ne hitaben hazırlanan yazıyı firma temsilcisine teslim eder.
 • Form ve Bölge Müdürlüğü’ne hitaben hazırlanan yazı firma temsilci tarafından ilgili bölge müdürlüğüne onaya sunulur.
 • Bölge Müdürlüğünce onaylanan talep formu, Bölge Müdürlüğü’nce İl Nüfus Müdürlüğü’ne hitaben hazırlana yazı ve formun arka yüzündeki ek belgelerle birlikte 60 gün içerisinde şahsen İl Nüfus Müdürlüğüne başvurulur.
 • Ticaret Bakanlığı sitesinde bulunan talep formu.(https://pasaport.ekonomi.gov.tr/basvuru.pdf)
 • Firma sahibi veya ortağı için firmanın güncel sahipliğini/ortaklık yapısını gösteren ticaret sicili gazetesinin fotokopisi,
  (Başvuran kişi firma sahibi (%100) veya ortağı ise ;güncel sahiplik veya ortaklık yapısını gösteren ticaret sicil gazetesi olmalı. Güncel sermaye yapısını gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ibraz edemeyen A.Ş.'ler de sahibi veya ortağı olduğunu , pay defteri ilk sayfa,(noter onaylı) pay defterinin ilgili sayfa/sayfalarının(noter onaylı-PASAPORTU ALACAK KİŞİ sayfası )ilgili kişi pay defteri ilgili sayfa son kararına ilişkin yönetim kurulu kararı (noter onaylı) ve son hazirun listesi (fotokopi) birer örneğinin ibrazı gerekmektedir
  Halka açık ortaklıkların pay sahipliğinin söz konusu olduğu durumda pasaport başvurusunda bulunacak firma tarafından son üç ay içerisinde MKK?dan alınacak ortaklık durumunu tevsik eden asıl veya noter onaylı belgenin ibraz edilmesi halinde, ilgili kişilerin firmanın sahibi veya ortağı sıfatıyla 2017/9962 sayılı ?İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Karar? kapsamında hususi damgalı pasaport başvurusu yapabilmeleri mümkün bulunmaktadır.
 • Ticaret sicili gazetesinin fotokopisi ibraz edilememesi halinde ticaret sicil müdürlüğünden alınan yazı
 • Firma çalışanı için başvurunun yapıldığı tarih itibari ile geçmişe dönük 3 aya ait SGK bildirgesinin aslı ( E-Bildirge asıl olarak kabul edilir.)
 • Firma adına düzenlenmiş firmanın ticaret unvanı ve adresinin yer aldığı noter onaylı imza sirküleri
 • Nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik kartı fotokopisi
 • İMMİB Dilekçe(kaşeli-temsil ve ilzam yetkili kişi/kişilerin ,adı-soyadı , imza/imzaları)(İmza sirkülerinizin münferid veya müşterek olması durumuna göre dilekçe ve talep formu ilgili alanlarında adsoyad/imza/imzalar kullanılmalıdır.)
Form üzerinde silinti, kazıntı ve karalama bulunmamalıdır. Hatalı bilgi girildiğinde tekrar form alınmalı bilgiler tam ve eksiksiz olarak doldurulmalıdır.
 • Formda yer alan “Düzenlenme Tarihi”, “Firmanın Hususi Damgalı Pasaport Alabilecek Toplam Yetkili Sayısı” ve “Mühür” kısımları boş bırakılır.
 • Formun ön ve arka yüzü tek sayfada olmalıdır.
 • Form, müracaat sahibi tarafından eksiksiz olarak doldurulur.
 • Formda yer alan “fotoğraf” kısmına fotoğraf yapıştırılır.
 • Formun formatı kesinlikle değiştirilmez.
 • Form doldurulurken, formun arka yüzünde yer alan hususlar da dikkate alınır.
 • Formda “Nüfus Cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Bilgileri” kısmında yer verilen bilgilerde kısaltma yapılmaz.
 • Form üzerinde silinti, kazıntı ve karalama bulunmaz.
 • Müracaat sahibi tarafından eksiksiz olarak doldurularak imzalanan form, firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından da imzalanır.
Başvuruda bulunacak firmBaşvuruda bulunacak firma çalışanı için başvurunun yapıldığı tarih itibari ile geçmişe dönük 3 aya ait SGK bildirgesinin aslı ( E-Bildirge asıl olarak kabul edilir) sunulması gerekmektedir
İhracatçı Birliğine ve Ticaret Bakanlığına şahsen başvuru zorunluluğu bulunmamaktadır. Şahsen başvuru İl Nüfus Müdürlüğüne yapılmak zorundadır.
Evet, her başvuru için yeni form kullanılmalıdır.
İhracat rakamlarında Ticaret Bakanlığının kayıtları esas alınmaktadır.

IMMIB © Bilgi İşlem Şubesi